Với các dự án chung cư Gold Tower sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: – Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và phí kiểm toán tính theo quy định tại Thông