Thẩm quyền phê duyệt dự án ĐTXD công trình Dự án gold Tower

Dự án gold Tower Để có thể dùng được 100 tỷ đó thì bắt buộc hai dự án phải là một, vậy phải lập dự án điều chỉnh để ghép vào thành 1 dự án. vấn để thời gian dự án nào trước và dự án nào sau không còn quan trọng vì giờ đã là một rồi, về vấn đề các nhà thầu thiết kế riêng biệt có thể giải quyết bằng cách phân chia thành hai gói thầu riêng biệt, nếu các hạng mục không có gì thay đổi thì vẫn có thể dùng được các quyết định thẩm định và phê duyệt ban đầu nhưng ở đây cần phải phê duyệt lại tổng mặt bằng, or 1/500 mới (nếu chắc nữa thì xin chuyển tên dự án cũ thành tên hạng mục và tên dự án mới). Các bạn cho Dự án gold Tower hỏi, thầm quyền phê duyệt dự an đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có văn bản nào ghi rõ ko nhỉ?
Ví du dự án đầu tư XDCT giá trị 100 tỷ đồng xây dựng ở 1 điểm nào đó trong huyện thì do chủ tịch UBND cấp huyện hay cấp tỉnh phê duyệt. Như thế Dự án gold Tower nêu ở trên, phải xem trong quy định phân cấp ủy quyền tại địa phương đó (tỉnh, thành phố) có phân cấp không? Theo tôi thấy, thì đối với công trình có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng mà bạn nêu ở trên thì tại các tỉnh thành phố cấp quyết định đầu tư thường là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Vấn đề của bạn mình khuyên bạn nên tìm đọc Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có công trình về phân cấp quản lý công trình, trong đó sẽ có rất rõ các quy định liên quan đến cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *